top of page

Kjøpsbetingelser/Purchase conditions

For english, Scroll down

 

Hei, og takk for at du besøker nettsiden min.

Jeg heter Kine Kjær og jobber som illustratør. Jeg bor og jobber i Tromsø.

Jeg tar imot oppdrag for privatpersoner og bedrifter. Dersom du ønsker et pristilbud send meg gjerne en epost på kinekunst@gmail.com

Du finner meg også på instagram som @kinekunst

BETALING:

KINEKUNST tilbyr følgende betalingsmuligheter:

PayPal og Stripe. Noen produkter i nettbutikken er uten MOMS da det er nummererte og signerte kunstplakater. Kopper og annen brukskunst er med MOMS, dette registreres i handlekurven. Kortet blir belastet ved bestilling.

I handlevogna ser du totalprisen inkludert alle avgifter som moms, frakt og betaling.

LEVERING:

Leveringstid er innen 5-10 virkedager.
KINEKUNST tar forbehold i at det kan være økt leveringstid ved stor pågang på høytider som eksempelvis jul og påske. Eller/og om selger er bortreist selv og ikke fysisk hjemme å kan sende bestillinger.

Alle mine pakker blir sendt med Posten eller Bring, og går i postkassa, er det større bestillinger, så blir de levert til nærmeste hentested.

 

PERSONOPPLYSING:

KINEKUNST, i tråd med personopplysningsloven, kan kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at KINEKUNST skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at KINEKUNST skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

SKADET UNDER TRANSPORT:

Hvis varen blir skadet eller borte under transport til kunden er Festmagasinet Standard ansvarlig. Du må da gi beskjed til Posten eller Bring med en gang du oppdager skade eller manglende sending. Du må også kontakte meg på kinekunst@gmail.com angående skadet/bortkommet pakke etter 14 dager.

 

RETUR:

Hvis du bestemmer deg for å returnere, har du 14 dager på å gi beskjed om at du vil benytte deg av angreretten. Fraktkostnader refunderes ikke.

Ønsker du å returnere en vare sender du epost til: kinekunst@gmail.com med bestillingsnummer. Du vil da få oppgitt returinformasjon på epost. Dette må gjøre innen 14 etter du har mottatt produktet. Fraktkostnader returneres ikke.

 

FEIL VED VARE:

KJÆRTEGN koppene kan ha små variasjoner på farger og plassering av design. Koppene skal ikke vaskes på mer enn 50 grader i oppvaskmaskin, men helst vaskes for hand. Dersom koppene blir vasket på høyrere temperaturer vil fargene falme. Dersom designet har åpenbare feil, bes det om at du kontakter KINEKUNST snarest med vedlagt bilde av produkt.

Dersom plakat eller andre trykksaker har feil, eller du har fått tilsendt feil produkt bes det om at du kontakter KINEKUNST snarest på epost: kinekunst@gmail.com

Eventuelle uforutsette feil eller mangler ved varer, skal oppgis innen rimelig tid etter at du har mottatt varen. Ved reklamasjon vil omkostningene ved frakt bli dekket av KINEKUNST.

Slik reklamerer du på en vare:

1. Send oss en mail på kinekunst@gmail.com eller fyll ut infoboksen under teksten, og forklar hva det gjelder. Send gjerne ved bilde av feilen.
2. Vent på svar eller evt forklaring fra oss.
3. Send varen i retur til: KINEKUNST v/Kine Kjær, Bjørkås terrasse 4, 9009 Tromsø. Du vil motta fullt beløp tilbake på din konto når varen er mottatt nettbutikkens lager og saken er behandlet.

TVISTER:

Etter disse allmenne vilkår skal norsk rett anvendes. Ved en eventuell tvist følger KINEKUNST Forbrukerrådet/forbrukertvistutvalgets avgjørelser. Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH:

Hello and thank you for visiting my website. My name is Kine Kjær and I work as an illustrator. I live and work in Tromsø. ​ I accept assignments for private individuals and companies. If you would like a price offer, please send me an email at kinekunst@gmail.com You can also find me on Instagram as @kinekunst

PAYMENT:

KINEKUNST offers the following payment options: PayPal and Stripe. Some products in the online shop are without VAT as they are numbered and signed art posters. Cups and other decorative arts include VAT, this is registered in the shopping basket. The card is charged when ordering. In the shopping cart you see the total price including all taxes such as VAT, shipping and payment.

DELIVERY:

Delivery time is within 5-10 working days within Norway. KINEKUNST reserves the right that there may be an increased delivery time in case of heavy traffic during holidays such as Christmas and Easter. Or/and if the seller is away herself and not physically at home to be able to send orders.
All my packages are sent by Posten or Bring, and go to the post box, if there are larger orders, they are delivered to the nearest pick-up point.

PERSONAL INFORMATION:

KINEKUNST, in line with the Personal Data Act, can only obtain and store the personal data that is necessary for KINEKUNST to be able to carry out its obligations under the agreement. The buyer's personal data will only be disclosed to others if it is necessary for KINEKUNST to complete the agreement with the buyer, or in statutory cases.

DAMAGED DURING TRANSPORT:

If the item is damaged or lost during transport to the customer, Festmagasinet Standard is responsible. You must then notify Posten or Bring as soon as you discover damage or a missing shipment. You must also contact me at kinekunst@gmail.com regarding a damaged/lost package after 14 days.

RETURN:

If you decide to return, you have 14 days to let us know that you want to make use of the right of withdrawal. Shipping costs are not refunded. If you want to return an item, send an email to: kinekunst@gmail.com with the order number. You will then receive return information by email. This must be done within 14 days after you have received the product. Shipping costs are not returned.

ERROR WITH ITEM:

The KJÆRTEGN cups may have slight variations in color and placement of the design. The cups should not be washed at more than 50 degrees in a dishwasher, but should preferably be washed by hand. If the cups are washed at higher temperatures, the colors will fade. If the design has obvious faults, please contact KINEKUNST as soon as possible with an attached picture of the product. If a poster or other printed material is faulty, or you have been sent the wrong product, please contact KINEKUNST as soon as possible by email: kinekunst@gmail.com Any unforeseen errors or defects in goods must be reported within a reasonable time after you have received the goods. In the event of a complaint, the costs of shipping will be covered by KINEKUNST.

 

How to advertise an item:

1. Send us an email at kinekunst@gmail.com and explain what is involved. Please send a picture of the error.

2. Wait for a response or possible explanation from us.

3. Send the item back to: KINEKUNST v/ Kine Kjær, Bjørkås terrasse 4, 9009 Troms, NORWAY.

You will receive the full amount back in your account when the item has been received in the online store's warehouse and the case has been processed.

DISPUTES:

According to these general conditions, Norwegian law shall be applied. In the event of a dispute, KINEKUNST follows the decisions of the Consumer Council/Consumer Dispute Committee. Disputes on the occasion of the conditions and related provisions, as well as disputes concerning the mentioned and the following legal relationships fall under the ordinary courts

KINEKUNST v/Kine Kjær

Bjørkås Terrasse 4, 9009 TROMSØ

Org: 994328727

Success! Message received.

bottom of page